Italy Swiss France 9 Days

เริ่มต้น 99,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ดูไบ-กรงุ โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-น้าพุเทรวี่-บันไดสเปน

3 กรงุ โรม-นครรัฐวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-เมืองพราโต้

4 เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เมืองลาสเปเซีย-ชิงเคว เทเร

5 กรุงมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

6 เมืองกรินเดอร์วาล-ยอดเขาจุงฟราว-เมืองสตราสบูร์ก

7 มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก-รถไฟด่วน TGV-กรุงปารีส-ล่องเรือบาโตมุช

8 หอไอเฟล-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- LA VALLEEVILLAGE OUTLET-สนามบิน

9 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ