เดิทางสักการะ 6 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 37,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 กรุงเทพมหานคร มุมไบ

2 เมืองมุมไบ –  เมืองมาหัส – เมืองปาลี – เมืองปู เน่

3 เมืองปูเน่  – หมู่บ้านโมรากอ– เมืองสิทธาเทค – หมู่บ้าน  เทอูร์ – เมืองปูเน่

4  เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจาก– เมืองปูเน่

5 เมืองปูเน่  – เมืองมุมไบ –  กรุงเทพมหานคร

6 กรุงเทพมหานคร