พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 6 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 25,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 กรุงเทพมหานคร

2 เ กรุงเทพมหานคร – เมืองโกลกาตา –  เมืองพุทธคยา

3 พุทธคยา

4  พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา  – พุทธคยา

5 มืองพุทธคยา - เมืองโกลกาตา

6 กรุงเทพมหานคร