มุมไบ ออรังกาบัด สักการะพพิฆเนศ 5 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 35,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 กรุงเทพมหานคร -  มุมไบ

2 มุมไบ - ออรังกาบัด

3 เมืองออรักาบัด – ถ้ำเอลโลร่า – เมืองออรักาบัด

4  มุมไบ - ออรังกาบัด - กรุงเทพมหานคร

5 มุมไบ - กรุงเทพมหานค