ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล 8 วัน 7คืน

เริ่มต้น 36,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1  กรุงเทพมหานคร –เมืองพุทธคยา

2 พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – เมืองปัตตานะ

3  ปัตตานะ –  ไวสาลี –  เมืองกุสินารา

4  กุสินารา – ลุลุมพินี

5 ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี

6 สาวัตถี – พาราณสี

7 พาราณสี – พุทธคยา

8 พุทธคยา –กรุงเทพฯ