Germany Netherland Belgium 7 Days

Germany Netherland Belgium 7 Days
เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสสินค้า: Sep-Oct
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 41,900 บาท
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์
วันสาม หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - BATAVIA STAD FASHION OUTLET
วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร
วันที่ห้า ซานส์สคันส์ - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - เมืองแอนท์เวิร์ป
วันหก เกนท์–หอระฆังประจำเมือง-ปราสาทท่านเคานต์-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน
วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ