เที่ยวสุดฟิน UNSEEN SNOW MONKEY ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3วัน

เที่ยวสุดฟิน UNSEEN SNOW MONKEY ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3วัน
เริ่มต้น 32,990 บาท
รหัสสินค้า: 28 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 63
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง 28 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 63
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 32,990 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – นาโกย่า – วัดโอสึคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ – ย่านซาคาเอะ
วันที่สาม วัดเซ็นโกจิ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
วันที่สี่ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า – ที่ทำาการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้
วันที่ห้า นาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)