โตเกียว ช็อปฟิน เที่ยวเพลิน 5 วัน 3 คืน

โตเกียว ช็อปฟิน เที่ยวเพลิน 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 22,990 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง กันยายน-ธันวาคม
อัตราค่าบริการเริ่มต้น  22,990 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - พิธีชงชา – โกเทมบะ ย่านชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)