เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ
เริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 10,900 บาท
โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ )


วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปปิ้งถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกนํ้า
วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • นํ้าตกสีเงิน • ตลาดซาปา
วันที่สาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์
วันที่สี่ ฮานอย • กรุงเทพฯ