มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน VZ

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน VZ
เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัสสินค้า: ม.ค.63
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง 29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 19,999 บาท
โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

วันแรก กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว้ • พระราชวังเหวียน • นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา ล่องเรือชมแม่นํ้าหอม
วันที่สอง สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • บาน่าฮิลล์ • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ • สวนสนุกบาน่าฮิลล์ • สะพานสีทอง
วันที่สาม บาน่าฮิลล์ • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ • เมืองดานัง
วันที่สี่ เมืองดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน • ตลาดฮาน • สะพานมังกร • กรุงเทพฯ