ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว Red Hot 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ

2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้

3 อุทยานคามิโคจิ-ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-อุโมงค์เมเปิ้ล

4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-โอไดบะ-ช้อปปิ้ง Diver City Plaza-ข้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ