เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 8 วัดดัง 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 8 วัดดัง 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 8 วัดดัง 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 8 วัดดัง 3วัน 2คืน ไหว้พระ 8 วัด เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินฟ้า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่ทับทิม พระใหญ่เทียนถาน นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT ริมอ่าววิคตอเรีย ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ย ย่านมงก๊ก และ CITY GATE OUTLET

รหัสทัวร์

HK_CX00145

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

22,899บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

ก.ค. 67

22,899฿

27-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

22,899

22,899

22,899

7,900

8,900

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STARS – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT

Day : 2

เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดหลินฟ้า – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

Day : 3

วัดเจ้าแม่ทับทิม (YAU MA TEI) – เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง